Logo oliwa extra virgin

Sprzedajemy oliwy i zdrowie

Doskonały smak i zapach zapewniamy w cenie

Zwroty i reklamacje

6. Zwroty

6.1. Klient będący jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 22[1] kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 1740), który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni.

6.2. Do zachowania terminu określonego powyżej wystarczy:

a) wysłanie oświadczenia w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: oliwa@jadlospisy.pl

6.2.1. Klient może dokonać odstąpienia od umowy za pomocą formularza, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.

6.2.2. W przypadku otrzymania od Klienta oświadczenia o odstąpieniu od umowy Sprzedawca niezwłocznie prześle potwierdzenie otrzymania oświadczenia.

6.3. W przypadku odstąpienia od umowy w formie pisemnej, oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy wysłać na adres Sprzedawcy.

6.4. W razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.

6.5. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia klienta o odstąpieniu od umowy, zwrócić klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

6.6. Klient ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić towar Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.

6.7. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

6.8. Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez Klienta od umowy, które obowiązany jest ponieść Klient:

6.8.1. Jeżeli konsument wybrał sposób dostawy towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

6.8.2. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.

6.9. Termin czternastodniowy, w którym konsument może odstąpić od umowy rozpoczyna się dla umowy od objęcia rzeczy w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż Kurierzy lub przewoźnik, a w przypadku umowy, która:

a) obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części,

b) polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy.

6.10. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów: o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

a) w której przedmiotem świadczenia jest towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;

b) w której przedmiotem świadczenia jest towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

7. Postępowanie reklamacyjne

7.1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym.

7.2. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad.

7.3. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta w dowolnej formie. Przykładowo Klient może złożyć reklamację:

a) w formie pisemnej na adres Sklepu,

b) w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: oliwa@jadlospisy.pl

7.4. Reklamowany towar należy dostarczyć na adres Sprzedawcy. Koszty poniesione przez Klienta związane z odesłaniem reklamowanego towaru zostaną zwrócone przez Sprzedawcę.

7.5. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez klienta adres mailowy.

7.6. W przypadku produktów objętych również gwarancją Sprzedawca informuje, iż:

a) kupujący może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

b) wykonanie uprawnień z gwarancji nie wpływa na odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi.

c) jednakże w razie wykonywania przez kupującego uprawnień z gwarancji bieg terminu do wykonania uprawnień z tytułu rękojmi ulega zawieszeniu z dniem zawiadomienia Sprzedawcy o wadzie. Termin ten biegnie dalej od dnia odmowy przez gwaranta wykonania obowiązków wynikających z gwarancji albo bezskutecznego upływu czasu na ich wykonanie.

7.7. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję, Sprzedający wykona tradycyjny przelew bankowy na konto podane przez Klienta.

 

 

0
    0
    Twój koszyk
    Koszyk jest pusty
    Scroll to Top